• List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     • Wrocław 2023-09-11

      Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

      Rozpoczyna się nowy rok szkolny 2023/2024. Wchodzimy weń z optymizmem i nadzieją, acz zapewne będzie jak zwykle trudny i jak zawsze pracowity. Wyzwań, zadań i obowiązków z pewnością nie zabraknie. To dobrze, bowiem przeszkody są po to, aby je pokonywać, a trudności, żeby hartowały. Jak mawiali starożytni Rzymianie - per aspera ad astra! Powiada się - i słusznie - że w szkole (czy szerzej w oświacie) stałe są tylko zmiany, nowy rok szkolny też je przynosi. Spieszę przeto z informacją o najważniejszych nowościach w edukacji:

      • W szkołach ponadpodstawowych przedmiot podstawy przedsiębiorczości zostanie zastąpiony przez przedmiot biznes i zarządzanie, z którego będzie można zdawać egzamin maturalny w 2027 r.
      • W klasach 7 i 8 szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych możliwe będzie nauczanie łaciny jako drugiego języka obcego i z czasem zdawanie z niej egzaminu maturalnego.
      • Uczniowie klas czwartych szkół podstawowych otrzymają laptopy (w skali Polski jest ich 394 tys., na Dolnym Śląsku 28,5 tys.). Każdego kolejnego roku Ministerstwo Cyfryzacji finansować będzie zakup laptopów dla uczniów klas czwartych.
      • Nauczyciele zatrudnieni w szkołach otrzymają bony 2,5 tys. zł. na zakup laptopów.
      • Legitymacje uczniowskie co do zasady będą miały postać aplikacji, na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia mogą mieć tradycyjny kształt.
      • Powstaną Branżowe Centra Umiejętności wspierające kształcenie zawodowe. Na Dolnym Śląsku zostanie utworzonych 7 takich jednostek, w całym kraju ma być ich 120.
      • Drugi rok z rzędu w szkołach ponadpodstawowych wdrażany jest przedmiot Historia i Teraźniejszość. Zgodnie z przepisami prawa o wyborze podręcznika decyduje wyłącznie nauczyciel przedmiotu.
      • W szkołach przeprowadzony zostanie ogólnopolski sprawdzian sprawności fizycznej uczniów (odtąd będzie powtarzany co roku). Jego celem jest diagnoza kondycji fizycznej młodych Polaków oraz wyselekcjonowanie przyszłych mistrzów i reprezentantów kraju.
      • Wzrośnie zatrudnienie nauczycieli specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów, terapeutów. W skali kraju etatów wsparcia było 22 tys. w r. sz. 2021/2022, 42 tys. w r. szk. 2022/2023; teraz będzie 51 tys.. Odpowiednio powiększona została subwencja oświatowa. Zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej to odpowiedź na potrzeby społeczne i zagrożenia cywilizacyjne. Szkoła, która stanowi ważną część polskiego państwa, skuteczniej będzie spieszyć z pomocą potrzebującym.
      • Do szkół ponadpodstawowych drugi rok z rzędu trafił znacząco liczniejszy rocznik, na Dolnym Śląsku to 38 tys. uczniów. Aby zapewnić kadrę pedagogiczną wprowadzono przepis umożliwiający pracę nauczycieli w wymiarze ponad 1,5 etatu. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty organ prowadzący może zdecydować o prowadzeniu części zajęć dydaktycznych  danej szkoły w innej lokalizacji. Kolejny rocznik (obecna klasa 8) liczy 17 tys. uczniów, a następne mają po ok. 28,5 tys. osób.
      • Kontynuowane będą ministerialne programy: Laboratoria Przyszłości (do szkół podstawowych w całym kraju trafił sprzęt za 1,2 mld zł; tym roku program obejmie szkoły ponadpodstawowe), Aktywna Tablica, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Posiłek w szkole i w domu, Poznaj Polskę (w r. szk. 2023/24 w programie będą mogli wziąć udział wszyscy uczniowie; od wiosny 2024 r. każda klasa za pieniądze z programu będzie mogła wyjechać na dwudniową wycieczkę dydaktyczną w ciekawe i ważne dla każdego Polaka miejsca naszego kraju).
       W szybkim tempie modernizują one oświatę, pozwalają pełniej rozkwitnąć talentom, wspierają potrzebujących. Służą lepszemu wychowaniu i wykształceniu młodego pokolenia. Ze wszech  miar warto skorzystać z dużych środków, które są przeznaczane na te programy.
      • Polska gospodarka się rozwija, a bezrobocie jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Z danych Dolnośląskiego Urzędu Pracy wynika, że w naszym województwie wszystkie zawody są deficytowe, wszędzie brakuje pracowników. Trudno się więc dziwić, że brakuje ich także w oświacie. Z informacji przekazywanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych do kuratorium wynika, że wakatów w pełnym i niepełnym wymiarze jest obecnie 879 co stanowi 1,8 % nauczycieli na Dolnym Śląsku. Rozwiązaniem jest przydzielanie godzin ponadwymiarowych, zatrudnianie emerytów i osób na nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, a także - za zgodą kuratora oświaty - o niepełnych (zbliżonych) kwalifikacjach. 
      • Według danym Ministerstwa Edukacji i Nauki średnie wynagrodzenie nauczycieli (uwzględniające poza pensją zasadniczą inne składniki wynagrodzenia np. wysługę, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne, nagrody, dodatki) w 2023 r. wynosi miesięcznie: 4777, 86 zł brutto dla nauczyciela poczatkującego, 5733,43 zł brutto dla nauczyciela mianowanego, 7326,06 zł brutto dla nauczyciela dyplomowanego. Nauczyciele dyplomowani stanowią ponad 60 % nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela.
      • Nauczyciele od 1.01.2024 r. otrzymają podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w wysokości od 12,3 do 20%  (w zależności od szczebla awansu zawodowego; prognozowana inflacja ma wynieść wtedy 6-6,5%; prace nad budżetem trwają)
      • Po rozmowach z NSZZ „Solidarność” minister edukacji i nauki prof. P. Czarnek i wiceminister D. Piątkowski zapowiedzieli na jesieni br. podwyższenie minimalnej wartości dodatku za wychowawstwo w szkole z 300 zł do 600 zł, przyznanie nauczycielom 2-3 dni urlopu na żądanie oraz wprowadzenie nagrody jubileuszowej dla nauczycieli po 45 latach pracy. Zgodnie z przepisami prawa wysokość dodatku za opiekę nad grupą dzieci w przedszkolu ustala suwerennie organ prowadzący.
      • Co roku znacząco i ponad inflację rośnie subwencja oświatowa - w 2022 r. wyniosła 53,3 mld zł, w 2023 r. 64,5 mld zł, w 2024 r. będzie to 76,6 mld zł.
      • W ostatnich latach zmniejszyła się szkolna biurokracja: zlikwidowano obowiązek przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej, jeden z czterech szczebli awansu zawodowego, ocenę  dorobku zawodowego (za okres stażu; ocena pracy pozostała). Kuratorium jako organ nadzoru pedagogicznego wymaga jedynie dokumentacji wynikającej z ustaw i rozporządzeń. Szkoły, przedszkola i placówki same decydują o wewnętrznej sprawozdawczości i dokumentacji. Zdarza się np., że wprowadzają obowiązek przedstawiania przez nauczycieli rozkładów materiału i planów wynikowych, do czego żadne przepisy prawa nie zobowiązują.
      • Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. P. Czarnek powołał zespoły ekspertów, które pracują nad odchudzeniem podstaw programowych poszczególnych przedmiotów. Zmiany mogłyby zostać wprowadzone z początkiem r. szk. 2024/2025.

      Szkoła jest wyjątkowym miejscem spotkania, kształcenia, wychowania, wzrastania. Jest wspólnotą, dobrem wspólnym, które od każdego jej uczestnika zależy. Dziękując za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz edukacji bardzo proszę o rzetelną pracę i zaangażowanie, empatię i solidarność. Proszę o zgodę, która - jeśli powszechna i szczera - naprawdę buduje. W bezprecedensowo trudnych czasach, po 3 latach pandemii koronawirusa i w drugim roku barbarzyńskiej agresji Rosji na Ukrainę, w dobie napięć i podziałów społecznych, jest ona wyjątkowo potrzebna. Problemy i konflikty warto rozwiązywać w społecznościach szkolnych, w spokoju i dialogu. Nie ma wszak sprawy, której nie dałoby się załatwić w merytorycznej dyskusji i poważnej rozmowie.

      Gorąco polecam Państwu poruszający film „Raport Pileckiego”, który wszedł na ekrany 1 września br.. Opowiada on o losach rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza Armii Krajowej, postaci niezwykłej, prawdziwego herosa. Rtm. W. Pilecki walczył z Sowietami w 1920 r., brał udział w wojnie obronnej Polski w 1939 r. oraz w Powstaniu Warszawskim w 1944 r., prawie 3 lata spędził w niemieckim obozie zagłady w Auschwitz organizując tam siatkę konspiracyjną, sporządził wstrząsający raport opisujący los więźniów i funkcjonowanie obozu. Po wojnie zaangażował się w antykomunistyczną działalność, po wyjątkowo brutalnym śledztwie został zamordowany w ubeckim więzieniu przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie w Warszawie w dniu 25 maja 1948 r. Miejsce pochówku ciała tego czystej próby bohatera do dziś pozostaje nieznane. „Raport Pileckiego” powinien obejrzeć każdy Polak, szczególnie młode pokolenie. Dlatego bardzo proszę o zorganizowanie szkolnych wyjść do kina oraz zabranie swoich pociech na seans. Z uwagi na drastyczność scen rekomenduję udział uczniów klas starszych szkół ponadpodstawowych. Wyjście do kina powinno zostać poprzedzone lekcją historii, tak, aby uczniowie zrozumieli prezentowane treści.

      W nowym roku szkolnym życzę Państwu, Państwa uczniom, wychowankom i pociechom zdrowia, realizacji planów, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, optymizmu i uśmiechu. Niech się dobrze dzieje w Państwa domach, szkołach, przedszkolach i placówkach! Niech to będzie dobry rok dla całej naszej dolnośląskiej oświatowej rodziny!

       Z wyrazami szacunku

      Roman Kowalczyk

      Dolnośląski Kurator Oświaty

     • List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

     •                                                                                                                                                

                                                                                                                                                      Wrocław 2023-10-09

       

      Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

       

      W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:

      1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych regulują:

      - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

      - Ustawa z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)

      - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

      1. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on  uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.
      2. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne. Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.
      3. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r. praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność myślenia i działania. To trafna opinia, wszak - jak mawiali starożytni Rzymianie - repetitio est  mater studiorum - powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania z rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.
      4. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.
      5. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko uczyć, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiem i serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań. Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

       

                                                                              Z poważaniem pozostaję

                                                                              Roman Kowalczyk

                                                                              Dolnośląski Kurator Oświaty

       

       

     • XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki

     • W dniach 28-29 września 2023 r. odbyła się dzierżoniowska edycja XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 28 września nasi uczniowie, pod opieką pani dyrektor Grażyny Bajsarowicz i Ewy Chylińskiej, brali udział w wykładzie inauguracyjnym i interesujących warsztatach w siedzibie firmy Selena Global w Dzierżoniowie. Niezapomniane wrażenie zrobił wykład profesor Alicji Chybickiej Co możemy zrobić aby zapobiec zachorowaniu na nowotwór złośliwy?, który odbył się w auli I LO. Uczestnicy dowiedzieli się o prostych zasadach zdrowego stylu życia i możliwości obniżenia ryzyka wystąpienia nowotworu. Istotnym wydarzeniem było wystąpienie profesora Romualda Kosiny z Uniwersytetu Wrocławskiego pt. "Walka o wielką wodę", w którym opowiedział o skutkach zmian klimatu i sposobach zapobiegania pustynnieniu Polski. W kolejnym dniu młodzież w auli I LO wysłuchała wykładu Romualda Wojciechowskiego "Habsburgowie" oraz Anny Grużlewskiej "Polscy Sprawiedliwi wśród Narodów Świata". Nasi uczniowie uczestniczyli także w wydarzeniach odbywających się w innych placówkach, w tym wykładzie prof. Jadwigi Sołoducho "Globalne ocieplenie, Mai Cymbalisty "Ile krawędzi ma piłka" oraz panelu dyskusyjnym "Feminatywy". Wszystkie te działania wywołały zainteresowanie młodzieży i pozwoliły rozszerzyć horyzonty myślowe oraz lepiej zrozumieć przeszłość i współczesność. Przy sprawnym przebiegu DFN w I LO pomagały uczennice klasy II D pod kierunkiem wicedyrektora Tomasza Roszaka i Anny Grużlewskiej.

     • Czytamy Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, czyli Narodowe Czytanie w dzierżoniowskim Śniadku

     • W wyjątkowej scenerii słonecznego poranka przebiegało tegoroczne Narodowe Czytanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. We wtorek 12 września br. wśród zieleni i wiekowych drzew zgromadzili się uczniowie i Grono Pedagogiczne, aby wspólnie czytać powieść Elizy Orzeszkowej Nad Niemnem. Nie tylko samo miejsce w znakomity sposób wpasowało się w klimat tej powieści, ale też muzyka filmowa Andrzeja Kurylewicza i utwór Ty pójdziesz górą w wykonaniu Jacka Kowalskiego.

      Społeczność Śniadka czytała powieść Nad Niemnem w obszernych fragmentach. Słuchacze poznali rody Bohatyrowiczów i Korczyńskich, ich wspólną przeszłość i walkę zbrojną podczas powstania styczniowego oraz dawne życie na Kresach i perypetie miłosne bohaterów. Odbiorcy przekonali się, że utwór Elizy Orzeszkowej przekazuje uniwersalne prawdy o życiu.

      W roli konferansjerów doskonale sprawdzili się: Marta Różycka, Zuzanna Złotnicka i Aleks Głowacz. Profesjonalizmem wykazali się  Olaf Jędrzejewski i Bartosz Makles, którzy czuwali nad sprawnością sprzętu nagłaśniającego. Całość wydarzenia koordynowała Pani Izabela Mizera, nauczycielka bibliotekarka.

      Narodowe Czytanie to akcja zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 r. i od tego roku odbywa się pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Inicjatywa ma na celu popularyzację czytelnictwa jako podstawowej formy kontaktu z kulturą, propagowanie dzieł polskiej literatury, a także wzmacnianie kulturowej i narodowej tożsamości Polaków.

     • Gruzja - fascynująca podróż

     • W dniach 19-26.08 uczniowie naszej szkoły - Justyna Kozioł i Michał Chryplewicz wzięli udział w wycieczce do Batumi, jako nagroda za zdobycie tytułu laureatów w konkursie „Gruzja - fascynująca podróż”. Na miejscu zostali przywitani przez gruzińską delegację. Odbyły się również spotkania z władzami Adżarskiej Republiki Autonomicznej, jak i gruzińską młodzieżą. Uczestnicy wycieczki mieli okazje zobaczyć największe atrakcje Adżarii, takie jak twierdze Petra i Gonio, ogród dendrologiczny czy stare miasto Batumi. Nasi uczniowie wrócili zachwyceni gruzińską kulturą, kuchnią, gościnnością i obyczajami. Teraz z niecierpliwością czekają na rewizytę gruzińskich rówieśników, która odbędzie się na przełomie września i października.

     • WYCIECZKA DO GRUZJI

     • Naszą przygodę rozpoczęliśmy od Kutaisi, trzeciego co do wielkości miasta Gruzji. Spacerując po uliczkach miejscowości zobaczyliśmy tradycyjne kamienice, kawiarnie, restauracje i sklepy z lokalnymi produktami. Zwiedziliśmy także m.in. Jaskinię Prometeusza, gdzie ,,błądziliśmy” po podziemnym labiryncie, podziwiając piękne formacje naciekowe i wodospady podziemne. Kolejnym punktem programu była katedra Bagrati - imponujący budynek o wielkich rozmiarach z bogato zdobionymi freskami i mozaikami.

                Doceniliśmy również piękno Kanionu Martvili, po którym odbyliśmy wycieczkę kajakami. Wpływając do głębokich otworów skalnych, podziwialiśmy fantastyczne formacje skalne i unikalną florę i faunę.

                Szchara (oryg. Shkhara) to jedna z najwyższych (5 193 metrów n.p.m) i zdecydowanie najpiękniejszych gór w Gruzji oraz w całym Kaukazie. Leży w regionie Swanetii, w zachodniej części kraju, blisko granicy z Rosją. Miejsce oferowało piękne krajobrazy, dziewicze doliny, urokliwe wioski oraz majestatyczny wygląd – widok śniegu i jednocześnie dzikiego, górzystego otoczenia zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Zatrzymaliśmy się przy kompleksie wiosek Ushguli - uznawanego za jednego z najwyżej położonych osad permanentnych w Europie, które otaczała m.in. malownicza Szchara. Mieliśmy okazję również zobaczyć wieże svaneckie, które są charakterystycznym elementem krajobrazu Svaneti i stanowią ważną część dziedzictwa kulturowego regionu. Są one jedynymi z najstarszych budowli w Svaneti i mają głębokie korzenie historyczne. Wieże powstały jako środki obronne i były używane do ochrony przed najazdami i konfliktami w przeszłości.

      Podróżując siedmioosobowymi górskimi samochodami terenowymi zwiedziliśmy następny cel naszej barwnej podróży. Lodowiec Chalaadi to fascynujący przyrodniczy skarb Gruzji. Znajduje się w Górach Gruzińskich, na wschód od miejscowości Mestia, w której mieliśmy przyjemność mieszkać przez kilka dni. Lodowiec jest wyjątkowy dzięki jego malowniczym lodowym formacjom i okazałym krajobrazom.  Zobaczyliśmy tam imponujące szczeliny lodowe, lodowe kolumny i wodospady tworzące się z topniejącego lodu.

                Co ciekawe, w Gruzji znajduje się wiele krów oraz psów, które są bardzo przyjazne w stosunku do ludzi. Na każdym kroku mogliśmy je spotkać – psy towarzyszyły nam m.in. podczas wspinaczek na wysokie szczyty i w nisko położonych miastach, zaś w czasie przejażdzki busem wszędzie zauważaliśmy bydło.

                Codziennie mogliśmy odkryć nowe walory smakowe kuchni gruzińskiej, która oferuje różnorodne smaki, od intensywnych i pikantnych do subtelnych i aromatycznych. Wiele potraw jest dobrze zbalansowanych pod względem słodyczy, kwasowości i przypraw. Najbardziej charakterystyczne dania to: chaczapuri (ciasto wypełnione serem), chinkali (pierożki wypełnione mięsem, z bulionem w środku), satsivi (kurczak gotowany w aromatycznym sosie orzechowym). Warto wspomnieć, że gościnność jest ważnym elementem gruzińskiej kultury, dlatego posiłki w Gruzji często są długie, składają się z wielu różnorodnych dań i są spożywane w towarzystwie rodziny oraz przyjaciół. Kuchnia gruzińska to prawdziwa uczta dla zmysłów i niezapomniane doświadczenie kulinarne.

      Gdy przemieszczaliśmy się do naszego 3. miejsca noclegowego zobaczyliśmy:

      - Zaporę Wodną Enguri, która jest imponującym inżynieryjnym projektem znajdującym się w Gruzji. Jest to najwyższa zapora łukowa i druga pod względem wielkości betonowa zapora na świecie.

      - Park Muzykantów w Szekwetili - duży park na wybrzeżu Morza Czarnego. Na terenie kilku hektarów pięknego parku eukaliptusowego prezentowane są rzeźby światowych gwiazd muzyki – śpiewaków, muzyków, kompozytorów, a także słynnych gruzińskich wykonawców, naturalnej wielkości.

      Batumi to popularne nadmorskie miasto położone na wybrzeżu Morza Czarnego w Gruzji, nazywane „drugim Dubajem”. Jest znane ze swojej różnorodnej architektury, która łączy różne style i wpływy. Można znaleźć tu zarówno nowoczesne budynki, jak i historyczne kamienice. Batumi jest znane ze swoich imponujących iluminacji, które nadają miastu magiczny wygląd po zmroku.

                Przepłynęliśmy rejs statkiem wraz z towarzyszącymi nam delfinami; spróbowaliśmy świeżych owoców; kupiliśmy lokalne przyprawy na miejscowym targu; zwiedziliśmy Plac Europy (jedno z centralnych miejsc w mieście, które jest popularnym punktem spotkań i atrakcją turystyczną); spacerowaliśmy wzdłuż nadmorskiej promenady wśród kolorowych świateł  i oświetlonych fontann oraz pięknie podsumowaliśmy całą wycieczkę wspólną, wieczorną kąpielą w Morzu Czarnym o zachodzie słońca.

      Gruzja to kraj, który oferuje niezapomniane wrażenia zarówno pod względem kultury, jak  i przyrody. Podczas wyjazdu odkryliśmy fascynujące historie, zanurzyliśmy się w tradycjach i cieszyliśmy się zapierającymi dech w piersiach krajobrazami. To podróż, która na długo pozostanie nam w pamięci!

                                                                                                                  Aleksandra Marczuk

     • Powiatowy Dzień Kombatanta

     • W piątek (14.04.2023) w Szkole Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie odbyły się obchody Powiatowego Dnia Kombatanta. W tym dniu władze powiatu, miasta, uczniowie i zaproszeni goście oddali hołd wszystkim tym, dzięki którym możemy żyć dzisiaj w wolnej Polsce.

      Niespodzianką dla kombatantów był z pewnością wspaniały występ artystyczny, przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie, artystów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie oraz druhów z Hufca Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP im. Władysława Reniewickiego.

      Kombatanci gromkimi brawami nagrodzili wszystkich występujących w spektaklu

      Dziękujemy!

       

     • "Otwarcie sezonu 2023 w Arboretum Wojsławice"

     • "Otwarcie sezonu 2023 w Arboretum Wojsławice"

      16 kwietnia w Arboretum w Wojsławicach odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu turystycznego. Słoneczna pogoda przyciągnęła miłośników przyrody z całego województwa.

      W samo południe dyrektor Tomasz Dymny powitał gości i zaprosił na występ artystyczny uczniów I LO w Dzierżoniowie.

      Lirycznie, ale i niezwykle optymistycznie wybrzmiały piosenki oraz fragmenty poetyckie.

      W programie wystąpili: Zuzanna Złotnicka, Zuzanna Kwiędacz, Natalia Latacz, Filip Bajron, dyr. Grażyna Bajsarowicz oraz prof. Sebastian Runowicz

      Gratulujemy

     • "W małym dworku"

     • 10 marca odbył się spektakl młodzieży z klasy 2A „W małym dworku” Stanisława Ignacego Witkiewicza na scenie świebodzkim we Wrocławiu. Wydarzenia było spektakularne, dyrekcja Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz wszyscy inni goście byli pod ogromnym wrażenie amatorów z takimi umiejętności aktorskimi, które oczywiście zawdzięczają utalentowanemu aktorowi Jakubowi Grębskiemu, który również reżyserował sztukę. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i mamy nadzieje, ze nadal będą rozwijać się w tym kierunku.

     • "Moje nieidealne życie"

     • 29 marca 2023 r. uczniowie klasy 1d i 2c wzięli udział w spektaklu terapeutycznym "Moje nieidealne życie" w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki. W programie przygotowanym przez zespół Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Ząbkowicach Śląskich poruszone zostały problemy, z którymi boryka się młodzież. Nasi uczniowie byli pod wrażeniem montażu słowno-muzycznego i mieli wiele tematów do przemyśleń. 

      Uczniowie uczestniczyli w spektaklu razem z wychowawcami: dr Anną Grużlewską oraz mgr Ewą Chylińską.

     • Dni Otwarte w I LO

     • Dzisiaj (04.04) w naszej szkole, odbył się Dzień Drzwi Otwartych, czyli najciekawszy i najbardziej emocjonujący dzień w roku szkolnym. Uczniowie klas 8 z pobliskich szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z naszą ofertą, jednocześnie zanurzając się w mroczne klimaty serialu "Wednesday". Między zwiedzaniem miejsc znanych z serialu można było dowiedzieć się więcej o proponowanych profilach oraz o życiu w 1 LO.

      Mimo, że wcieliliśmy mury naszej szkoły w akademię Nevermore (nigdy więcej) to mamy nadzieję, że młodzież będzie chciała powrócić w nasze progi.

     • Z Dzierżoniowa w świat daleki

     • W ramach grantu oświatowego "Z Dzierżoniowa w świat daleki" kl 1e rozszerzająca geografię uczestniczyła w warsztatach i wykładzie na temat rozpoznawania minerałów i skał. Zajęcia prowadzili: Pani dr hab. Magdalena Matusiak-Małek i Pan mgr Krzysztof Moskwa z Instytutu Nauk Geograficznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

       

      A oto komentarze niektórych uczestników spotkania:

      - "Bardzo interesujący wykład, zdecydowanie poszerzył moje dotychczasowe umiejętności rozpoznawania skał i minerałów. Ciekawe doświadczenia i możliwość zobaczenia powstawania skał zdecydowanie zapadną w pamięć."

      - "Wysoki poziom edukacji i informacji w profesjonalnym stylu wpełni poszerzający naszą wiedzę na rozszerzonym przedmiocie geografii. Godne polecenia."

      - "Wyjazd nam się bardzo podobał, wykład prowadzony przez Panią doktor był bardzo interesujący. Intrygujące były doświadczenia przez co w praktyce mogliśmy zobaczyć jak wygląda tworzenie skał i minerałów. Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w wykładzie. Hania J. Asia K. Madzia Ł. Wiktoria G. Sandra Ś."

      - "Świetny wykład o skałach, profesjonalnie tłumaczenie tematu. Przydatne doświadczenia które pomogły zapamiętać materiał."

     • Olimpiada Chemiczna

     • 18 marca 2023 r. nasi uczniowie. Hanna Olszewska i Karol Królikowski wzięli udział w etapie centralnym ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Byli wśród 200 najlepszych uczniów z całej Polski, którzy zmierzyli się z zadaniami z chemii nieorganicznej i organicznej. Jesteśmy dumni i czekamy na oficjalne wyniki.

     • Dzień Otwarty w I LO

     • Zaproszenie na Dzień Otwarty

       

      Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie I LO w Dzierżoniowie serdecznie zapraszają uczniów klas 8 szkoły podstawowej wraz z opiekunami na Dzień Otwarty pod hasłem "NEVERMORE w I LO", który odbędzie się 4 kwietnia od godziny 8.30 do 12.45.

      (I TURA 8.30 -10.30 II TURA 10.45 - 12.45) W trakcie spotkania uczniowie będą mogli wziąć udział w nietypowych lekcjach, poznać dostępne profile klas, uczniów, nauczycieli oraz szkołę.

       

      Serdecznie zapraszamy!

       

      W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o zadeklarowanie godziny udziału w Dniu Otwartym (g.8:30 lub 10.45) oraz podanie orientacyjnej liczby uczniów.  

       

     • Laboratorium z klasami maturalnymi

     • 20 stycznia 2023 r., w ramach przygotowań do matury z chemii, maturzyści z klasy 4b i 4c I LO wzięli udział w laboratorium na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. W praktyce rozwiązywali zadania pojawiające się w zadaniach maturalnych. Z niektórymi zmierzyli się indywidualnie, wykorzystując wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole. Część została omówiona przez dr Iwonę Rutkowską, która z ogromną pasją przybliżyła maturzystom takie zagadnienia jak miareczkowanie alkacymetryczne, aktywność fluorowców i metody rozdzielania substancji oraz rozróżnianie pierwiastków na podstawie barwy płomienia. Mamy nadzieję, że praktyczne zmierzenie się z problemami chemicznymi pozwolą maturzystom z większą wiarą podejść do egzaminu i osiągnąć dobre wyniki.

       Całość koordynowała dr Anna Grużlewska

     • Wizyta Katarzyny Górniak

     • 13 stycznia w auli szkolnej miało miejsce niecodzienne i niezwykle interesujące spotkanie z Katarzyną Górniak, absolwentką I LO, a od kilkunastu lat -  reporterką stacji TVN. W oczekiwaniu na dziennikarkę można było obejrzeć jej  reportaż „Tygrysy na granicy”, za który autorka zdobyła 2 główne nagrody na World Media Festival  w Hamburgu w 2021 roku. Katarzyna Górniak to dziennikarka z pasją, otwarta i komunikatywna. Opowiadała o roli, jaką odegrało liceum w drodze do sukcesu, o swojej codziennej pracy i o  trudnościach w trakcie realizowania reportaży. Podkreślała, że ważne są dla niej tematy blisko ludzi i dlatego najlepszą nagrodą po ich emisji są  pozytywne, pełne uznania reakcje widzów i szczere podziękowania, jak to miało miejsce m.in. po materiale o endometriozie, chorobie tysięcy kobiet. Reportaż ten, przygotowany razem z M. Łucyan, zdobył złotą nagrodę na festiwalu w Hamburgu w 2022 roku. Obecni w auli uczniowie i mieszkańcy miasta mogli także dowiedzieć się o pracy i emocjach Katarzyny Górniak w czasie, gdy była korespondentką wojenną w Ukrainie w ubiegłym roku. Reporterka zwracała też uwagę na miejsce i rolę kobiet w życiu publicznym. Spotkanie bardzo ciekawie poprowadziła Barbara Rymarska,wychowawczyni i polonistka Katarzyny. Swobodnej rozmowie obu pań towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz nagrane fragmenty reportaży i relacji z Ukrainy. Po wywiadzie był czas na pytania z sali, a potem na rozmowę z zainteresowanymi osobami, w tym - z uczennicami naszej szkoły. Uczestnicy spotkania gromkimi brawami wyrazili swoje uznanie dla wyjątkowej gościni, zaproszonej przez Panią Dyrektor Grażynę Bajsarowicz i Towarzystwo Miłośników Dzierżoniowa.