• DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

     Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć:

     1. wniosek o przyjęcie do Szkoły (wydruk z systemu)
     2. dwa zdjęcia
     3. świadectwo ukończenia szkoły
     4. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
     5. laureaci lub finaliści konkursów, zawodów, olimpiad dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
     6. karta zdrowia

     Harmonogram rekrutacji: 

     Rejestracja w systemie
     Wybór szkół
     Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

     15 maja – 19 czerwca (do godz. 15:00)

     Złożenie świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

     23 czerwca – 10 lipca
     (do godz. 15:00)

     Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty

     Ewentualna zmiana wyboru szkół/oddziałów – złożenie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły


     Ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych do szkół


     18 lipca


     Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów dokumentów (świadectwa i wyniku egzaminu)

     19  – 28 lipca
     (do godz. 15:00)


     Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkół


     31 lipca


     Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

     01  – 21 sierpnia
     (do godz. 15:00)

      

      

     Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty, mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      

      Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

     https://dolnoslaskie.edu.com.pl

     Po więcej informacji odsyłamy tu: Link