• DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

     Kandydat zobowiązany jest w ustalonym terminie złożyć:

     1. wniosek o przyjęcie do Szkoły (wydruk z systemu)
     2. dwa zdjęcia
     3. świadectwo ukończenia szkoły
     4. zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
     5. laureaci lub finaliści konkursów, zawodów, olimpiad dołączają zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe
     6. karta zdrowia

     Wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane dokumenty, mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

      

      Rekrutacja do szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji pod adresem:

     https://dolnoslaskie.edu.com.pl

      

     TERMINARZ REKRUTACYJNY:

     Rejestracja w systemie, złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do Szkoły

     16 maja
     – 20 czerwca
     (do godz. 15:00)

     Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych wymaganych dokumentów

     24 czerwca
     – 13 lipca
     (do godz. 15:00)

     Wprowadzenie do systemu ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyniku egzaminu ósmoklasisty

     Możliwość zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie do Szkoły lub złożenie nowego wniosku z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniu

     13 lipca

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych do Szkoły

     21 lipca

     Potwierdzenie woli przyjęcia do Szkoły poprzez przedłożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały przedłożone wcześniej)

     22 – 29 lipca
     (do godz. 15:00)

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły

     01 sierpnia

     (do godz. 14:00)

     Nabór uzupełniający:

     Rekrutacja dodatkowa poza systemem (w przypadku wolnych miejsc)

     23 – 31 sierpnia
     (do godz. 15:00)

      

     Po więcej informacji odsyłamy tu: Link